Το ΠΔΜ ιδρύθηκε το 2003 και εδρεύει στην “καρδιά” της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, στην Κοζάνη. Το ΠΔΜ αποτελείται από 7 Σχολές και 22 Τμήματα που εδρεύουν στις μεγαλύτερες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, 300 μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και περισσότερους από 20000 φοιτητές (https://www.uowm.gr/). Η Πολυτεχνική Σχολή του ΠΔΜ που εδρεύει στην Κοζάνη αποτελείται από 5 Τμήματα. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (http://www.mech.uowm.gr/) είναι ένα από τα ιδρυτικά τμήματα του ΠΔΜ, στοχεύοντας στην προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής γνώσης στους τομείς ενδιαφέροντος της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού με έμφαση στις κατευθύνσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, διαχείριση και οικονομία της ενέργειας. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ, εκτός από το καθαρό εκπαιδευτικό τμήμα της λειτουργίας του σε προπτυχιακό/μεταπτυχιακό επίπεδο, έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, ενώ έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία έχουν οδηγήσει στην δημοσίευση πλήθους πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Το NANOLEFINS θα υλοποιηθεί στο Εργαστήριο Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων και Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών (ΕΜΕΣΑΤ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ. Το ΕΜΕΣΑΤ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών που σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και χρήσης ενέργειας καθώς και με τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας και την ανάπτυξη/αξιολόγηση διατάξεων/συστημάτων μετατροπής ενέργειας και παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων. Το ΕΜΕΣΑΤ διευθύνει ο συντονιστής της πρότασης Καθηγητής Γ. Μαρνέλλος, ο οποίος συντονίζει την ερευνητική μονάδα Μηχανικής Χημικών Διεργασιών Εναλλακτικών Καυσίμων και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, η οποία ειδικεύεται στους τομείς της ετερογενούς κατάλυσης, ηλεκτροχημείας, τεχνολογίας καυσίμων και τεχνολογίας των υλικών, εφαρμόζοντας τους σε θέματα συναφή με την παρούσα πρόταση, όπως η “πράσινη” ενέργεια (τεχνολογίες και οικονομία του υδρογόνου, κυψέλες καυσίμου, ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας), το περιβάλλον (αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων) και η παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων μέσω της αξιοποίησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (καταλυτική ενεργοποίηση και ηλεκτροχημική διάσπαση του CO2).

Στο έργο NANOLEFINS το ΕΜΕΣΑΤ θα εστιαστεί στις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση καταλυτικών συστημάτων (μελέτες ενεργότητας, κινητικής, σταθερότητας) σε μορφή κόνεων και δομημένων συστημάτων (πελέτες, μονόλιθοι) για την αντίδραση υδρογόνωσης του CO2 προς ολεφίνες σε διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης.
  • Εκπόνηση μελετών κινητικής σε διαφορικές συνθήκες αντίδρασης
  • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και περιβαλλοντικής αποτίμησης της τεχνολογίας NANOLEFINS σε εμπορική κλίμακα
  • Διάδοση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του έργου.