Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., είναι το Ελληνικό πολυκλαδικό, πολυτεχνολογικό κέντρο που δραστηριοποιείται στους εργαστηριακούς ελέγχους και την πιστοποίηση της ποιότητας σε μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων & υλικών καθώς και στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και παραγωγή πιλοτικής κλίμακας προηγμένων υλικών για εξειδικευμένες εφαρμογές. Η νέα ΕΒΕΤΑΜ προήλθε το 2012 από την συγχώνευση τριών τεχνολογικών φορέων με 30ετή εμπειρία στον χώρο των υλικών: ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. – ΕΚΕΠΥ Α.Ε. – ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. ενώ στη νέα ΕΒΕΤΑΜ προσαρτήθηκαν και οι δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του ΕΛΟΤ Α.Ε. Η ΕΒΕΤΑΜ αποτελεί σήμερα τον Εθνικό Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης και Εργαστηριακών Δοκιμών, συγκεντρώνοντας ένα ευρύτατο πεδίο υπηρεσιών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών και συστημάτων και εκπροσωπεί την χώρα μας στο Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης IQNet. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή με εξειδικευμένα εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC17025 και μπορεί να ελέγχει μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, οργανικών και ανόργανων υλικών.

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι μια εταιρεία δημόσιου συμφέροντος μικτού χαρακτήρα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν τόσο φορείς και εταιρείες του δημόσιου τομέα όσο και ιδιωτικές εταιρείες ενώ λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας, η εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα καθώς η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί βασικό άξονα των δραστηριοτήτων της στοχεύοντας στην τεχνολογική υποστήριξη και αναβάθμιση των βιομηχανικών και παραγωγικών επιχειρήσεων και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων σε αυτές. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή βιομηχανικά έργα για την ανάπτυξη νέων υλικών και διαδικασιών και συνεργάζεται στενά με Ευρωπαϊκά και Εθνικά Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς.

Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών εφαρμοσμένης έρευνας της νέας ΕΒΕΤΑΜ, που σχετίζεται με το έργο NANOLEFINS, καταλαμβάνει η παραγωγή προηγμένων υλικών για εξειδικευμένες εφαρμογές (tailor made products for niche markets). Η εν λόγω δραστηριότητα της εταιρείας, εμφανίζει μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια και τα ενδιαφέροντά της σήμερα εστιάζονται σε αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγει, με στόχο την διεύρυνση της γκάμας των παραγόμενων υλικών και διεύρυνση του πελατολογίου στο εξωτερικό. Επενδύοντας σε παραγωγικό εξοπλισμό η εταιρεία διαθέτει μονάδες για την παραγωγή προηγμένων υλικών πιλοτικής/μεσαίας κλίμακας, μια εξαγωγική δραστηριότητα με πελάτες σε Ευρώπη και Αμερική με σημαντικά οικονομικά οφέλη για την εταιρεία.

Στο παρόν ερευνητικό έργο, το ενδιαφέρον αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από την ΕΒΕΤΑΜ, εστιάζεται: Στους τομείς των κεραμικών υλικών ετερογενούς κατάλυσης και της τεχνολογίας υλικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην εδραίωση σχέσεων δομής – δραστικότητας κατά την επιτέλεση αντιδράσεων ενεργειακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Επίσης, ως πολυκλαδικό τεχνολογικό κέντρο με δυνατότητες πιλοτικής παραγωγής, θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί για την κλιμάκωση μεγέθους των υλικών τα οποία θα μορφοποιηθούν σε δομές υψηλής μηχανικής αντοχής και χαμηλής πτώσης πίεσης. Στόχος είναι να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες της αγοράς για αιωρήματα καταλυτών (washcoats) και κεραμικές δομές, με κατάλληλα χαρακτηριστικά, διευρύνοντας παράλληλα την γκάμα των εξειδικευμένων προϊόντων της Εταιρείας, απευθυνόμενη σε αγορές του εξωτερικού.

Αναλυτικότερα, η ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ΕΒΕΤΑΜ, αναφορικά με το αντικείμενο του έργου εστιάζεται στα ακόλουθα: i) Χαρακτηρισμοί καταλυτικών υλικών και δομών που θα αναπτυχθούν στο έργο, ii) Μελέτη με σκοπό την κλιμάκωση μεγέθους της διεργασίας παραγωγής υλικών και δομών χρησιμοποιώντας τα βέλτιστα καταλυτικά υλικά που θα αναπτυχθούν στο παρόν έργο, iii) Σύνθεση νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων στοχευμένης αρχιτεκτονικής και iv) Αποτίμηση και αξιοποίηση της NANOLEFINS τεχνολογίας.