Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτικών υλικών και αντιδραστήρων για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες

Ακρωνύμιο: NANOLEFINS

Κωδικός Έργου: ΤΑΕΔΚ-06169
Ημερομηνία Έναρξης: 01.04.2022
Ημερομηνία Λήξης: 30.09.2024

eco friendly industry concept