Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ που θα συμμετάσχει στο παρόν έργο αποτελείται από μέλη του Εργαστηρίου Χημικών και Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΕΧηΠεΔ) του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΧηΠεΔ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χημικής και περιβαλλοντικής τεχνολογίας, όπως σύνθεση-χαρακτηρισμό-εφαρμογές (νανο)υλικών, τεχνολογίες προσρόφησης και διαχωρισμών, καταλυτικές τεχνολογίες μετατροπής/αναβάθμισης υδρογονανθράκων, τεχνολογίες κατεργασίας υγρών και αέριων ρύπων, τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας προς παραγωγή καυσίμων και χημικών, μελέτη φαινομένων μεταφοράς, ρεολογίας, διεπιφανειών και μοντελοποίηση φυσικών και χημικών διεργασιών.

Αναφορικά με το έργο NANOLEFINS, η ομάδα του “ΧΗΜ-ΑΠΘ” δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών διεργασιών μετατροπής/αξιοποίησης υδρογονανθράκων, βιομάζας και αερίου σύνθεσης ή CO2 προς καύσιμα και χημικά, όπως για παράδειγμα καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου και ταχεία πυρόλυση βιομάζας και λιγνίνης, υδρογόνωση CO/CO2 προς αλκοόλες, μετατροπή μεθανόλης προς διμεθυλαιθέρα και υδρογονάνθρακες, υδρογονο-επεξεργασία οξυγονούχων ενώσεων (όπως λιπαρών οξέων, ενώσεων βιοελαίου, κ.α.), κ.α. Η ομάδα ΧΗΜ-ΑΠΘ εξειδικεύεται επίσης τόσο στην ανάπτυξη (σύνθεση και χαρακτηρισμό) νέων καταλυτικών υλικών όσο και στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών παραμέτρων για εργαστηριακούς και μικρο-πιλοτικούς καταλυτικούς αντιδραστήρες. Τα καταλυτικά υλικά που μελετώνται χωρίζονται σε γενικές κατηγορίες, όπως όξινα (ζεόλιθοι και μεσοπορώδη αργιλοπυριτικά υλικά, υποστηριγμένα όξινα ετεροπολυανιόντα, νανο-οξείδια με Brönsted/Lewis οξύτητα, κ.α.), βασικά (οξειδία του μαγνησίου, ασβεστίου, κ.α., φυλλόμορφα διπλά υδροξείδια-LDH και σχετικά μικτά οξείδια, κ.α.),  οξειδοαναγωγικά (οξείδια του χαλκού, σιδήρου, κοβαλτίου, κ.α.), και υποστηριγμένοι μεταλλικοί καταλύτες (ευγενών μετάλλων Pt, Pd, Ru, κ.α.  ή μετάλλων μετάπτωσης Ni, Cu, Mo, κ.α.) σε πορώδη κυρίως υποστρώματα (ζεόλιθους, σίλικα, ενεργός άνθρακας, κ.α.). Σχετικά με την εναπόθεση των μετάλλων, εφαρμόζονται στο εργαστήριο διάφορες μέθοδοι, όπως ιονανταλλαγή, ελεγχόμενη εναπόθεση και in situ αναγωγή με χρήση αναγωγικών μέσων (π.χ. αμινών), με στόχο τον σχηματισμό νανοσωματιδίων μικρότερων των 10 nm, τα οποία παρουσιάζουν συνήθως μεγαλύτερη δραστικότητα και αλληλεπίδραση με το υπόστρωμα. Η ομάδα διαθέτει επίσης εμπειρία στον χαρακτηρισμό των δομικών, μορφολογικών, πορωδών και επιφανειακών χαρακτηριστικών (π.χ. κρυσταλλική δομή, ειδική επιφάνεια και μέγεθος/δομή πόρων, οξινοβασικότητα,  οξειδοαναγωγικότητα, κ.α.) των υλικών με μεθόδους ποροσιμετρίας, ποτενσιομετρίας, TPD, TPR, XRD, FTIR, SEM, TEM, TG, XPS, κ.α.