Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ ιδρύθηκε το 1983. Στην τριακονταετή διαδρομή του έχει καθιερωθεί διεθνώς για τις ερευνητικές του δραστηριότητες σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε τρεις κύριες θεματικές κατευθύνσεις-τομείς: Επιστήμη Laser & Φωτονικής, Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών & Διατάξεων και Αστροφυσική & Αστρονομία. Ειδικότερα, οι πειραματικές και θεωρητικές ερευνητικές του δραστηριότητες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επιστήμης στους τομείς:

  • Τα λέιζερ και οι εφαρμογές τους σε θέματα της φυσικής ισχυρών πεδίων, της ατομικής/μοριακής φυσικής & χημικής δυναμικής, των εφαρμογών της φωτονικής που περιλαμβάνουν την μικρο/νανο-επεξεργασία υλικών, τον διαγνωστικό έλεγχο και την αποκατάσταση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, αισθητήρων οπτικών ινών, βιοφωτονικής & βιοϊατρικών εφαρμογών και κβαντικής οπτικής. Το ΙΗΔΛ λειτουργεί από το 1990 την Ultraviolet Laser Facility, που αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (LASERLAB EUROPE), ενώ συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή υποδομή CHARISMA στην περιοχή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι τώρα μέλος της στην Ευρωπαϊκή υποδομή IPERION CH της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επί πλέον, το ΙΗΔΛ συμμετέχει στην Φάση Ορισμού της Ευρωπαϊκής υποδομής Extreme Light Infrastructure (ELI), ένα έργο που ανήκει στον Οδικό Χάρτη του European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI). Επίσης, συμμετέχει στην νέα Ευρωπαϊκή υποδομή European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS) που εντάχθηκε στον επικαιροποιημένο Οδικό Χάρτη του ESFRI το 2016.
  • Υλικά και διατάξεις που περιλαμβάνουν την μικρο/νανοηλεκτρονική σύνθετων ημιαγωγών και των διατάξεών τους, την επιστήμη και τεχνολογία πολυμερών, βιοϋλικών, ηλεκτρονικών, μαγνητικών και φωτονικών υλικών, των υβριδικών νανοϋλικών καθώς και των μεταϋλικών. Το ΙΗΔΛ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Υποδομή ESMI στην περιοχή της χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης. Το ΙΗΔΛ συμμετείχε στην ευρωπαϊκή υποδομή ESMI στην περιοχή της χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης και συμμετέχει τώρα στην ευρωπαϊκή υποδομή NFFA στην περιοχή των νανοεπιστημών.
  • Αστροφυσική και αστρονομία, που μελετά ποικίλα αστροφυσικά φαινόμενα χρησιμοποιώντας δεδομένα από επίγειες και διαστημικές παρατηρήσεις αλλά και αναπτύσσει θεωρητικές μεθόδους για την κατανόησή τους. Το ΙΗΔΛ λειτουργεί το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα.

Η Έρευνα στο ΙΗΔΛ αποκρίνεται στις Ευρωπαϊκές προκλήσεις σε τέσσερες από τις έξι κρίσιμες Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies, KET’s) που προσδιορίσθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Νανοτεχνολογίες, Μικρο/Νανο-ηλεκτρονική, Προηγμένα Υλικά και Φωτονική), ενώ βρίσκεται στην διεπιστημονική πλευρά των άλλων δύο (Βιοτεχνολογία, Προηγμένη Μεταποίηση). Η δομή του ΙΗΔΛ επιτρέπει την διεπιστημονική προσέγγιση στην έρευνα που βασίζεται σε συνέργειες μεταξύ των ερευνητών του στα πεδία της φυσικής, της χημείας, της επιστήμης υλικών και της βιολογίας, ενώ επιδιώκονται, επίσης, διεπιστημονικές συνέργειες με τα άλλα Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Τον Φεβρουάριο του 2014, το ΙΗΔΛ κατατάχθηκε πρώτο μεταξύ όλων των Ερευνητικών Ινστιτούτων που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) από ενδεκαμελή διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε από την ΓΓΕΤ με βαθμολογία 5.0 σε όλα τα κριτήρια.

Στο NANOLEFINS θα συμμετάσχει η Ομάδα Διάφανων Αγώγιμων Υλικών μέσω του κέντρου Κβαντικής Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας του ΙΤΕ, αναφορικά με το παρόν ερευνητικό έργο εστιάζονται στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην σύνθεση και των χαρακτηρισμό επιφανειακών και δομικά ενισχυμένων καταλυτών. Η έρευνα της ομάδας εστιάζει τόσο στην σύνθεση νανο-υλικών όσο και στον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό των υπό ανάπτυξη υλικών. Η τροποποίηση της επιφάνειας, του μεγέθους, των ιδιοτήτων των νανο-υλικών και των αντίστοιχων αιωρημάτων, καθώς και ο χαρακτηρισμός τους εντάσσονται πλήρως στο αντικείμενο έρευνας των μελών του ΙΤΕ.

Η ομάδα του ΙΤΕ στο έργο NANOLEFINS θα εστιαστεί στις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Σύνθεση επιφανειακά και δομικά ενισχυμένων καταλυτών με τη χρήση προηγμένων και χαμηλού κόστους πρωτοκόλλων παρασκευής.
  • Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των υπό ανάπτυξη υλικών με (XRD, FT-IR, UV-VIS, RAMAN, SEM, HR-TEM, AFM).
  • Επίτευξη επιστρώσεων στους δομημένους καταλύτες μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων αιωρημάτων από τα επιλεγόμενα νανο-υλικά και μελέτη των κρίσιμων παραμέτρων για την εναπόθεση των επιστρώσεων.
  • Αποτίμηση της διεργασίας NANOLEFINS